Yaban Mersini (Blueberry) ve Kardiyovasküler Hastalık Önleme

Yaban mersini, özellikle antosiyaninler olmak üzere zengin bir (poli)fenol kaynağıdır. Epidemiyolojik çalışmalar, yaban mersini dahil antosiyanin açısından zengin gıdaların kardiyovasküler hastalık riskinde azalma ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu gözlemsel bulgular, kardiyovasküler hastalık riskinin biyobelirteçlerinde iyileşmeler gösteren bir dizi randomize kontrollü çalışma ile desteklenmektedir. Yaban mersini (poli)fenollerin yararlı etkileri, çeşitli zaman çerçeveleri ve çalışma popülasyonları boyunca akış aracılı genişleme ölçülürken özellikle açıktır.

Bununla birlikte, kan basıncı, arter sertliği ve kan lipit profili üzerindeki etkiler gibi diğer sonuçlar daha az nettir. Bu, müdahalenin süresi ve katılımcıların sağlık durumu gibi çalışma tasarımlarında var olan heterojenliğe bağlı olabilir. Mevcut kanıtları açıklığa kavuşturmak ve güçlendirmek için ilgili popülasyonlarda altın standart yöntemler kullanan ve halka çevrilebilen daha uzun vadeli RKÇ’lere ihtiyaç vardır. Dolaşımdaki fenolik yaban mersini metabolitleri vasküler fonksiyondaki gelişmelerle ilişkilendirilirken, bireysel metabolitlerin biyolojik aktiviteleri ve etki mekanizmaları ve bunların in vivo etkileşimleri hala bilinmemektedir. Metabolitlerin biyoaktivitelerinin tek başına ve birlikte değerlendirilmesi ve yapı-aktivite ilişkisinin iyi tasarlanmış ve fizyolojik olarak ilgili deneysel ve insan çalışmalarında analiz edilmesi, bu metabolitlerin vasküler işlevi nasıl etkilediğinin mekanizmalarını anlamak için gereklidir.

Kaynak : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31776541/